Regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi – OUG 55/2002

Regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi – OUG 55/2002

Legea cainilor periculosi sau agresivi

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al cainilor periculosi sau agresivi
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 10 mai 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin câini periculoşi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:
a. categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;
b. categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

ART. 2
(1) Prin câini agresivi se înţelege:
a. orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
b. orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.
(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiţi la alin. (1):
a. orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
b. orice câine folosit de unităţile de poliţie, jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, chiar dacă, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.

CAP. 2
Obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora

ART. 3
(1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 au următoarele obligaţii:
a. să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c. să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos” sau, după caz, “Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.

ART. 4
(1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:
a. numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b. efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c. efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
d. existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).
(2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

ART. 5
Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităţilor de poliţie, jandarmerie, celorlalte unităţi militare, vămilor şi serviciilor publice de securitate, protecţie şi pază.

ART. 6
(1) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.
(2) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.
(3) Staţionarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.
(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al câinilor din rasele Ciobănesc Belgian Malinois, Ciobănesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobănesc de Asia Centrală Komondor, Kuvasz, Schnauzer Uriaş şi metişii lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniţă şi fără lesă.

ART. 7
Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

ART. 8
Se interzice:
a. organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii;
b. importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
c. reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;
d. abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).

ART. 9
(1) Câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi.
(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) sunt obligaţi să îi sterilizeze, pe cheltuială proprie.

ART. 10
(1) În cazul câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1), organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2) Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1), poliţia poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menţine.
(3) Cheltuielile generate de întreţinerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de deţinătorul temporar al câinelui.

CAP. 3
Infracţiuni şi contravenţii

ART. 11
(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

ART. 12
(1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, aparţinând oricărei rase, asupra unei persoane, dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 181 – 183 din Codul penal.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.

ART. 13
Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea acestora.

ART. 14
Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

ART. 15
(1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 11 şi 12 câinii se confiscă de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
(2) Câinii prevăzuţi la alin. (1) vor fi cazaţi în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.

ART. 16
Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în capturarea, transportarea şi păstrarea câinelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în condiţiile legii de către agentul constatator şi se execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea şi adopţia câinilor se fac în condiţiile reglementărilor legale.

ART. 17
Nu se pedepsesc infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenţia câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victimă iminentă a unei infracţiuni de violenţă săvârşite împotriva sa.

ART. 18
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a. neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b. neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;
c. nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2);
d. nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) şi ale art. 9;
e. nerespectarea prevederilor art. 6;
f. nerespectarea art. 8 lit. d).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
a. cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
b. cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
c. cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

ART. 19
(1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinţă nejustificată ori îl provoacă la reacţii agresive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice răspundere.

ART. 20
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare şi de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).

CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 21
(1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă câinii vor fi în mod obligatoriu identificaţi şi înregistraţi potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari de câini care pot fi încadraţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea evaluării şi încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.
(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Chinologică câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificaţi prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată.
(4) Câinii încadraţi la art. 1, lăsaţi în libertate şi care nu pot fi identificaţi, vor fi capturaţi de către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi vor fi eutanasiaţi conform dispoziţiilor legale.

ART. 22
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt obligaţi să depună la sediul poliţiei declaraţia prevăzută la art. 4.

ART. 23
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea de Supraveghere Chinologică în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Supraveghere Chinologică va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

ART. 24
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.s2Member®