HCL nr.467/27.11.2008 sector 1- Procedura de revendicare si adoptie a animalelor fara stapan

HCL nr.467/27.11.2008 sector 1- Procedura de revendicare si adoptie a animalelor fara stapan

 HCL nr.467/27.11.2008 sector 1- Procedura de revendicare si adoptie a animalelor fara stapan

Municipiul Bucuresti
Consiliul local al sectorului 1
HOTARARE
PROCEDURA DE REVENDICARE SI ADOPTIE A ANIMALELOR FARA STAPAN aflate în Centrul Teritorial de Adãpostire si Protectie Temporara, situat Bucuresti, Sos. Odai nr. 3 – 5, sector 1 al Serviciului Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Comunitara Sector 1

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1 – Serviciul Politia Animalelor;

-Avand în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
-tinand cont de prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarilor ulterioare;
-În temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului României nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, aprobatã prin Legea nr. 227/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
-În baza prevederilor art. 28 din Ordonanþa Guvernului României nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobatã prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile si completãrile;
-Având în vedere Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.164/30.09.2004 privind majorarea taxei pentru încredintarea câinilor revendicati sau ceruti spre adoptie, modificata si completata de H.C.G.M.B. nr. 219/21.10.2004;
-tinând cont de prevederile Hotãrârii Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuTiile Serviciului Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Comunitarã Sector 1;
-Potrivit Hotarârii Consiliului Local Sector 1 nr.131/2008 privind constatarea si sanctionarea unor fapte contraventionale savârsite de catre persoanele fizice si juridice la regimul protectiei animalelor si pãsãrilor;
-În conformitate cu dispozitiile Hotãrârii Consiliului Local Sector 1 nr. 132/2008 privind aprobarea taxelor pentru activitãtile medicale veterinare sociale practicate de catre Biroul Medicina Veterinara si Relatii cu alte Institutii de Profil din cadrul Directiei Generale de Politie Comunitara Sector 1 – Serviciul Politia Animalelor;
-În temeiul art.45, alin.(1) si art.115, alin.(1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al sectorului 1 hotaraste:

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind procedura de revendicare a animalelor fãrã stãpân aflate în Centrul Teritorial de Adãpostire si Protecþie Temporara, situat în Bucuresti, Sos.Odãi nr.3 – 5, sector 1 al Serviciului Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Comunitarã Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Se aprobã Regulamentul privind procedura de adoptie a animalelor fãrã stãpân aflate în Centrul Teritorial de Adapostire si Protectie Temporara, situat în Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3 – 5, sector 1 al Serviciului Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Comunitarã Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Se aprobã Registrul de evidentã a animalelor revendicate/adoptate, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Taxa unicã pentru revendicarea sau adoptarea de cãtre persoanele fizice si juridice a animalelor fãrã stãpân se stabileste la 150 lei pentru fiecare animal.
Art. 5. Sunt scutite de la plata taxei unice prevãzute la art. 3 urmãtoarele categorii de persoane:
a) cele care îsi pierd animalele si le revendicã, fãcând dovada proprietãtii în termen de 7 zile de la aducerea animalelor în Centrul Teritorial de Adãpostire si Protectie Temporarã;
b) organizatiile de protectia animalelor care îndeplinesc urmãtoarele conditii:
– prezintã dovada detinerii unui adãpost pentru cazarea câinilor fãrã stãpân, autorizat de Directia Sanitar Veterinarã a Municipiului Bucuresti sau directia sanitar veterinarã judeteanã;
– prezintã copie dupã contractul de asistentã sanitar veterinarã;
– declaratie privind capacitatea de cazare a adãpostului detinut pentru a fi evitatã suprapopularea adãpostului.
Art. 6. (1) Taxa de identificare (microcipare/crotaliere) se stabileste la 20 lei pentru fiecare animal în parte.
(2) Taxa de la alin. (1) va fi platita de persoanele fizice si juridice care revendicã, înlãuntrul termenului de sapte zile si fac dovada proprietãþii sau detinerii animalului.
(3) În toate celelalte cazuri taxa de identificare este inclusã în taxa unica.
Art. 7. (1) Taxele prevãzute la art. 4 si art. 6 se achita de catre persoanele fizice si juridice la Serviciul Politia Animalelor.
(2) Taxele de la alin. (1) se fac venit integral la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 1.
Art. 8. (1) La nivelul Serviciului Politia Animalelor se pot organiza campanii de adoptie gratuitã.
(2) Conditiile, perioada acestor campanii se stabilesc prin Dispozitia Primarului Sectorului 1 la propunerea Directiei Generale de Politie Comunitarã Sector 1.
Art.9. Prezenta hotãrâre se aduce la cunostintã publicã prin afisare sau prin orice altã formã de publicitate.
Art. 10. Primarul Sectorului 1, Directia Generalã de Politie Comunitarã Sector 1 si Serviciul Secretariat General, Audiente din cadrul Primãriei Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza, Secretar
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr: 467
Data: 27.11.2008

ANEXA NR. 1 la Hotãrârea Consiliului Local nr.467/27.11.2008

Regulament
privind procedura de revendicare a animalelor fara stapan aflate în Centrul Teritorial de Adapostire si Protectie Temporarã situat în Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3 – 5, sector 1 al Serviciului Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Comunitarã Sector 1
Art. 1. (1) Animalele fãrã stãpân cazate în Centrul Teritorial de Adãpostire si Protectie Temporarã (denumit în continuare Centru), din Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3 – 5, sector 1, pot fi revendicate în termen de sapte zile de la data primirii lor.
(2) Pentru revendicarea animalelor fãrã stãpân se percepe taxa de identificare (microcipare/crotaliere) în valoare de 20 lei, care va fi achitatã de cãtre fiecare persoanã fizicã si juridicã solicitantã.
Art. 2. (1) În vederea revendicãrii animalelor fãrã stãpân existente în Centru, persoanele fizice sau juridice trebuie sã facã dovada cã sunt proprietarii /detinãtorii acestora, sens în care vor prezenta orice înscrisuri din care sã rezulte acest fapt (carnet de sãnãtate, retete, acte de provenientã, declaratii, etc.).
(2) În cazul în care persoana fizicã sau juridica care revendicã animalul nu face dovada proprietãtii sau detinerii animalului, va achita taxa unicã de 150 lei.
Art. 3. (1) Animalele fara stapan cazate în Centru vor fi sterilizate (castrate) dupa împlinirea a sapte zile de la aducerea acestora în Centru.
(2) Operatiunea de sterilizare (castrare) se va realiza si pentru animalele care vor fi revendicate, cu exceptia celor de rasã (stabilitã conform documentelor oficiale), care va fi efectuatã numai cu acordul proprietarului sau detinãtorului legal.
Art. 4. (1) Pentru animalele nerevendicate în termen de sapte zile de la aducerea în Centru se va aplica procedura de adoptie.
(2) În cazul în care animalului revendicat a necesitat interventie terapeutica si/sau chirurgicalã de urgenta, contravaloarea serviciului prestat va fi suportatã de catre proprietar sau detinãtorul legal. În acest caz, revendicarea unui animal bolnav se va face numai dupã ce proprietarul îsi va asuma rãspunderea cu privire la continuarea tratamentului pentru animalul respectiv. Serviciul Politia Animalelor are dreptul de a verifica ulterior, în teren, starea de sanatate a animalului revendicat, prin efectuarea unor controale periodice.
Art. 6. Animalele revendicate vor fi consemnate în ,, Registrul de evidentã a animalelor revendicate/adoptate ”, care va cuprinde urmãtoarele rubrici:
data si ora revendicarii;
– numãrul de identificare (microcip sau crotaliu)
– semnalmentele animalului (specie, rasa, varsta, sex, culoare, semne particulare),
– starea de sanatate a animalului,
– datele solicitantului (nume, prenume, C.N.P., adresa, telefon) si semnatura de primire.
(3) Predarea animalelor revendicate catre proprietarii /detinãtorii lor, persoane fizice sau juridice, se va face numai dupã completarea si semnarea declaratiei angajament (Anexa nr. 1A) sau formularului de revendicare (Anexa nr. 1B), dupã caz.

Anexa nr.1A
la Hotãrârea Consiliului Local
nr.467/27.11.2008
Presedinte de sedinta
Ion Brad

Consiliul local al sectorului 1
Directia generala de politie comunitara
Serviciul Politia Animalelor

DECLARATIE-ANGAJAMENT
(persoane fizice)
nr. ……… / ……………………

Subsemnatul(a) ………………………………………………….., domiciliat(ã) în ……………………………………….., str. ……………………………………., nr. ……., bl. ………….., et. ………., ap. …………., sc. ……….., judetul/sectorul …………………….., telefon …………………………………, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ……….. nr. …………….., eliberat(ã) ………………… la data de ………………………….., CNP ………………………………………. deþinãtor al animalului ……………………………………………., solicit restituirea acestuia, ridicat(ã) la data de ………………….din zona ……………………………………………. adãpostit(ã) temporar de Serviciul Politia Animalelor – Centrul Teritorial de Adãpostire si Protectie Temporarã a Animalelor, din Bucuresti, sos. Odãi nr. 3-5, Sector 1, tel. 021-490.40.07, în urmãtoarele conditii:

1. sã respect normele de îngrijire si hrãnire a animalului;
2. sã prezint periodic animalul la medicul veterinar, în cazul în care se impune interventia de specialitate a acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. sã anunþ Serviciul Politia Animalelor din Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3-5, Sector 1, în cazul decesului sau al înstrãinãrii;
4 sã nu abandonez animalul, iar în cazul în care nu îl mai doresc sã îl predau Centrului, în caz contrar urmând a suporta prevederile art. 23, alin. 11, lit. c, din Legea nr. 205/2004, privind protectia animalelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
5 sã permit reprezentanþilor Serviciului Poliþia Animalelor sã verifice la locul de detinere modul de întreþinere, îngrijire si starea de sãnãtate a animalului revendicat;
6 sã prezinte animalul/animalele (cu exceptia celor de rasã a cãrui vârstã în momentul revendicãrii este mai micã de 6 luni) pentru efectuarea sterilizãrii (castrãrii) dupã împlinirea acestei vârste;
7 sã prezint Serviciului Politia Animalelor dovada de achitare a taxei unice/taxei de identificare (microcipare/crotaliere), dupã caz.
Data ………………………..

Semnãtura persoanei care a solicitat revendicare, Semnãtura reprezentant Centru
………………………………….. ……………….. .

Anexa nr.1B
la Hotãrârea Consiliului Local
nr.467/27.11.2008
Presedinte de sedinta
Ion Brad

Consiliul local al sector 1
Directia generala de politie comunitara
Serviciul Politia Animalelor

FORMULAR DE REVENDICARE
(persoane juridice)
nr. ……… / ……………………

Subscrisa societate………………………………………………………………………., cu sediul în ………………………………., str……………………………………………………. nr. …………, sectorul/judeþul ………………………….., telefon ………………………………….., înregistratã la Oficiul registrului comerþului …………………………………. sub nr. …………………………, reprezentatã de ……………………………………….. în calitate de …………………………………………….., legitimat cu BI/CI seria ……. nr. …………………., eliberat(ã) de …………………………………. la data de ……………………….., CNP …………………………………………… solicit restituirea unui numãr de ……………. animale ………………………, ridicate la data de ………………….., din zona ………………………………, identificate conform notei anexate ……………………………….., adãpostiti de Serviciul Politia Animalelor – Centrul Teritorial de Adãpostire si Protectie Temporarã a Animalelor, din Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3-5, Sector 1, în urmãtoarele conditii:

1. sã respect normele de îngrijire si hrãnire a animalului/animelelor;
2. sã prezint periodic animalul/animalele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenþia de specialitate a acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. sã anunt Serviciul Politia Animalelor din Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3-5, Sector 1, în cazul decesului sau al înstrãinãrii animalului/animalelor ;
4.sã nu abandonez animalul/animalele, iar în cazul în care nu îl/le mai doresc sã îl/le predau Centrului, în caz contrar urmând a suporta prevederile art. 23, alin. 11, lit. c, din Legea 205/2004 privind protectia animalelor , cu modificãrile si completãrile ulterioare;
5. sã permit reprezentantilor Serviciului Poliþia Animalelor sã verifice modul de întretinere, îngrijire si starea de sãnãtate a animalului/animalelor la locul de detinere al acestuia/acestora;
6. sã prezinte animalul/animalele (cu excepþia celor de rasã a cãrui vârstã în momentul revendicãrii este mai micã de 6 luni) pentru efectuarea sterilizãrii (castrãrii) dupã împlinirea acestei vârste;
7. sã prezint Serviciului Politia Animalelor dovada de achitare a taxei unice/taxei de identificare (microcipare/crotaliere), dupã caz.

Data ………………………..

Semnãtura reprezentantului societãtii, Semnãtura reprezentant Centru,
……………………………… …………………………………L.S.

ANEXA NR. 2
la Hotãrârea Consiliului Local
nr.467/27.11.2008
Presedinte de sedinta
Ion Brad

REGULAMENT
privind procedura de adoptie a animalelor fãrã stãpân aflate în Centrul Teritorial de Adãpostire si Protectie Temporarã situat în Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3 – 5, sector 1 al Serviciului Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de

Politie Comunitarã Sector 1
Art. 1. Animalele aflate în Centrul Teritorial de Adãpostire si Protecþie Temporarã Sector 1 (denumit în continuare Centru), situat în Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3 – 5, sector 1, care în termen de sapte zile de la primire nu sunt revendicate, pot fi date spre adopþie persoanelor fizice si juridice interesate.
Art. 2. Animalele adoptate vor fi eliberate din Centru, în baza declaratiei angajament sau formularului de adopþie completat si semnat de cel care adoptã animalul (Anexele nr. 2 A si 2 B).
Art. 3. În sensul aplicãrii dispozitiilor art. 1 si art. 2, Centrului îi revin urmãtoarelor obligatii:
A. Preliminare adoptiei:
1. interventii medicale în functie de vârsta animalului ce urmeazã a fi adoptat:
a) pentru animalele a cãror vârstã este mai micã de 6 luni sã realizeze deparazitarea internã si externã, precum si vaccinarea polivalentã (inclusiv antirabicã);
b) sã realizeze sterilizarea (castrarea) animalelor care au împlinit vârsta de 6 luni. Pentru animalele care au sub 6 luni, fiecare persoanã care adoptã trebuie sã semneze un angajament prin care se obligã sã revinã cu animalul la Centru pentru efectuarea sterilizãrii/castrãrii sau sã apeleze la serviciile unui alt cabinet veterinar pentru realizarea respectivelor manopere chirurgicale. În cazul în care noul proprietar va alege sã apeleze la serviciile unui alt cabinet veterinar, va trebui sã facã dovada efectuãrii sterilizãrii (castrãrii).
c) sã realizeze interventiile terapeutice si/sau chirurgicale de urgentã;
d) animalele cu un comportament agresiv, pot fi date spre adoptie numai dupã ce vor fi supuse unui program de recuperare si socializare, program care urmãreste îndreptarea greselilor de comportament ale acestora.
2. întocmirea de carnete de sãnãtate ale animalelor adoptate;
3. identificarea animalelor prin microcipare sau crotaliere;
4. introducerea datelor de identificare ale viitorului proprietar în baza de date ale Centrului;
5. oferirea de consultantã viitorilor proprietari, pentru alegerea animalului;
6. întocmirea pasaportului pentru animalul adoptat în cazul în care adoptatorul este cetãtean strãin sau cetãtean român cu domiciliul în strãinãtate.

B. Dupa adoptie:
Sã ofere consultantã cu privire la normele de crestere si întreþinere a animalelor, cât si asistentã medicalã veterinarã, contra cost.
Art. 4. Centrul are urmãtoarele drepturi fata de persoanele fizice si juridice care adoptã animale:
a) Sã inspecteze trimestrial starea de întretinere si starea de sãnãtate a animalului adoptat, pe o perioadã de un an de la efectuarea adoptiei;
b) Sã efectueze, la cerere sterilizarea (castrarea) animalului a cãrui vârstã în momentul adoptiei era mai micã de 6 luni;
c) Sã ia mãsuri de sanctionare a persoanelor care nu respectã termenii adopþiei în conformitate cu legislaþia în vigoare;
d) Sã readucã în Centru animalele adoptate, în cazul în care se constatã neasigurarea de catre adoptator a unor condiþii corespunzãtoare de întretinere si sãnãtate a acestora.
Art. 5. Persoanele fizice si juridice care adoptã animale au urmãtoarele obligaþii:
a) sa respecte normele de îngrijire si hrãnire ale animalului adoptat;
b) sa prezinte animalul adoptat la verificãri medicale periodice, pentru vaccinare antirabicã anualã, sau de câte ori se impune intervenþia medicului veterinar, la Centru sau la orice alt cabinet veterinar privat;
c) sa prezinte animalul a cãrui vârstã în momentul adoptiei era de mai micã de 6 luni, pentru efectuarea operatiunilor de sterilizare (castrare) dupã împlinirea acestei vârste;
d) sa anunte Centrul în cazul decesului sau înstrãinãrii animalului adoptat pentru a se putea opera modificãrile survenite în baza de date;
e) sa nu abandoneze animalul, în caz contrar urmând a fi sancþionaþi contraventional conform Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, completatã si modificatã prin Legea nr. 9/2008;
f) sa respecte prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, completatã si modificatã prin Legea nr. 9/2008;
g) sa achite contravaloarea pasaportului de însotire a animalului adoptat în situaþia în care adoptatorul este cetãtean strãin sau cetãtean român cu domiciliul în strãinãtate.
Art. 6. În vederea adoptãrii unui animal de la Centru, persoanele fizice si juridice trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:

A. În cazul persoanelor fizice:
– vârsta minimã de 18 ani;
– BI/CI în original si copie;
– dovada conditiilor de întretinere necesare în spatiu privat a animalului ce urmeazã a fi adoptat;
– declaraþie pe proprie rãspundere în care se va preciza cã a luat la cunostintã de obligatiile detinãtorilor de animale prevãzute de Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, completatã si modificatã prin Legea nr. 9/2008;
– dovada achitãrii taxei de adoptie, precum ti a celorlalte taxe aferente, dupã caz.

B. În cazul persoanelor juridice:
– certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului care va cuprinde denumirea, sediul social, codul fiscal, codul unic de înregistrare si datele de identificare ale reprezentantului acesteia;
– BI/CI în original si copie, precum si împuternicire de reprezentant al societãþii;
– dovada condiþiilor de întreþinere necesare în spatiu privat a animalului ce urmeazã a fi adoptat;
– declaraþie pe proprie rãspundere din partea celui care adoptã cã a luat la cunostintã de obligaþiile detinãtorilor de animale prevãzute de Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor, completatã si modificatã prin Legea nr. 9/2008;
– dovada achitãrii taxei de adopþie, precum si a celorlalte taxe aferente, dupã caz.

C. În cazul organizatiilor de protectia animalelor:
– dovada detinerii unui adãpost destinat cazãrii animalelor fãrã stãpân, autorizat conform normelor legale;
– copie dupã contractul de asistenþã sanitar-veterinarã;
– declaratia privind capacitatea de cazare a adãpostului deþinut pentru a evita suprapopularea adãpostului.

Art. 7. Animalele adoptate vor fi consemnate în ,, Registrul de evidentã a animalelor revendicate/adoptate ”, care va cuprinde urmãtoarele rubrici:
– data si ora adoptiei;
– numãrul de identificare (microcip sau crotaliu)
– semnalmentele animalului (specie, rasã, vârstã, sex, culoare, semne particulare),
– starea de sãnãtate a animalului,
– datele solicitantului (nume, prenume, CNP, adresa, telefon si semnãtura de primire.

ANEXA NR.2 A
la Hotãrârea Consiliului Local
nr.467/27.11.2008
Presedinte de sedinta
Ion Brad

Consiliul local sector 1
Directia generala de politie comunitara
Serviciul Politia Animalelor

DECLARATIE-ANGAJAMENT
(persoane fizice)
nr. ……… / ……………………

Subsemnatul(a)………………………………………………….., domiciliat(ã) în ……………………………………………., str. ……………………………………., nr. ……., bl. ………….., et. ………., ap. …………., sc. ……………., judeþul/sectorul …………………….., telefon …………………………………, posesor/posesoare al/a BI/CI seria …………. nr. ………………….., eliberat(ã) ………………… la data de ………………………….., CNP ………………………………………… mã angajez sã adopt animalul……………………………………………………….. ridicat la data de ………………… din zona …………………… si adãpostit temporar de Serviciul Politia Animalelor în Centrul Teritorial de Adãpostire si Protectie Temporarã a Animalelor, din Bucuresti, Sos. Odai nr. 3-5, Sector 1, în urma primirii animalului revendicat mã angajez:

1. sã respect normele de îngrijire si hrãnire a animalului/animalelor;
2. sã prezint periodic animalul/animalele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenþia de specialitate a acestuia, sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. sã anunt Serviciul Politia Animalelor din Bucuresti, Sos. Odai nr. 3-5, Sector 1, în cazul decesului sau al înstrãinãrii animalului/animalelor;
4. sã nu abandonez animalul/animalele, iar în cazul în care nu îl/le mai doresc sã îl/le predau Centrului, în caz contrar urmând sã suport prevederile art. 23, alin. 11, lit. c, din Legea nr. 205/2004 privind protecþia animalelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
5. sã permit reprezentantilor Serviciului Politia Animalelor sã verifice periodic la locul de deþinere modul de întreþinere, îngrijire si starea de sãnãtate a animalului/animalelor adoptat(e);
6. sã prezinte animalul/animalele (cu exceptia celor de rasã a cãrui vârstã în momentul adopþiei este mai micã de 6 luni) pentru efectuarea sterilizãrii (castrarii) dupã împlinirea acestei vârste;
7. sã prezint Serviciului Politia Animalelor dovada achitãtii taxei unice, dupã caz.

Data ………………………..
Semnãtura persoanei care a solicitat adoptia, Semnãtura reprezentant Centru Teritorial,
…………………………………… ……………………………..L.S.

ANEXA NR. 2 B
la Hotãrârea Consiliului Local
nr.467/27.11.2008
presedinte de sedinta,
Ion Brad

Consiliul local sector 1
Directia generala de politie comunitara
Serviciul Politia Animalelor

FORMULAR DE ADOPTIE
(persoane juridice)
nr. ……… / ……………………

Subscrisa societate ………………………………………………………………………., cu sediul în ………………………………., str. …………………………………………………… nr. …………, sectorul/judeþul ………………………….., telefon ………………………………….., înregistratã la Oficiul registrului comerþului …………………………………. sub nr. …………………………, reprezentatã de ……………………………………….. în calitate de …………………………………………….., legitimat cu BI/CI seria ……. nr. …………………., eliberat(ã) de …………………………………. la data de ……………………….., CNP ……………………………………….. se angajeazã sã adopte un numãr de ……………. animale ………………………, ridicate la data de ……………………… din zona ……………………………………… identificate conform notei anexate ……………………………….., adãpostiti de Serviciul Politia Animalelor – Centrul Teritorial de Adapostire si Protectie Temporara a Animalelor, din Bucuresti, Sos. Odai nr. 3-5, Sector 1, în urmatoarele conditii:
1. sa respecte normele de îngrijire si hrãnire a animalului/animalelor;
2. sa prezinte periodic animalul/animalele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenþia de specialitate a acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. sa anunte Serviciul Politia Animalelor din Bucuresti, Sos. Odãi nr. 3-5, Sector 1, în cazul decesului sau al înstrãinãrii animalului/animalelor;
4. sa nu abandoneze animalul/animalele, iar în cazul în care nu îl/le mai doresc sã îl/le predau Centrului, în caz contrar urmând a suporta prevederile art. 23, alin. 11, lit. c, din Legea 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
5. sã permitã reprezentantilor Serviciului Politia Animalelor sã verifice modul de întretinere, îngrijire si starea de sãnãtate a animalului/animalelor la locul de deþinere al acestuia/acestora;
6. sã prezinte animalul/animalele (cu excepþia celor de rasã a cãrui varsta în momentul adoptiei este mai micã de 6 luni) pentru efectuarea sterilizãrii (castrãrii) dupã împlinirea acestei vârste;
7. sã prezint Serviciului Politia Animalelor dovada achitarii taxei unice, dupã caz.

Data ………………………..
Semnãtura reprezentantului societãtii, Semnãtura reprezentant Centru Teritorial
……………………………… ………………………………… L.S.
,

ANEXA NR .3
la Hotãrârea Consiliului Local
nr.467/27.11.2008
Presedinte de sedinta
Ion Brad

REGISTRU DE EVIDENTA A ANIMALELOR REVENDICATE/ADOPTATE
Nr. crt.
Data si
ora adoptiei/
revendicãrii
Nr. de identificare
(nr. crotaliu sau microcip)
Datele de identificare ale animalului adoptat/revendicat
(specie, rasa, varsta, sex, culoare, semne particulare)
Starea de sãnãtate a animalului
Datele solicitantului
(nume, prenume, CNP, adresa. telefon)
Semnatura de preluare
17.12.2008

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.s2Member®